เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ: นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. กำกับดูแลสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส/รายปี ที่ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด ตลอดจนพิจารณากลั่นกรองการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน ร่วมกับผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอต่อบุคคลภายนอก
 2. พิจารณาความเป็นอิสระ คัดเลือก เสนอให้แต่งตั้ง/ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ปีละ 4 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
 3. พิจารณาปัญหา และอุปสรรคที่มีนัยสำคัญที่ผู้สอบบัญชีประสบระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และให้ข้อยุติเมื่อมีความเห็นที่แตกต่างระหว่างผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ
 4. กำกับดูแล และสอบทานให้มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล
 5. กำกับดูแลให้มีระบบงานเชิงป้องกันที่เป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
 6. พิจารณาแผนงานตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน เห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน
 7. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
 8. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 9. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และสอบทานสรุปผลตรวจสอบการทุจริต
 10. สอบทานความถูกต้อง และประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 11. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Connected Transaction or Conflict of Interest) ให้มีความถูกต้อง สมเหตุสมผล และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 12. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
 13. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ คณะกรรมการมอบหมาย และในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกสั่งการให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

วาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี