เพื่อสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยา รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลโดยเฉพาะระบบนิเวศน์ ทางท้องทะเล โดยการสร้างป่าและสร้างบ้านให้สัตว์น้ำเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และเพื่อดำเนินการตามนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “ปลูกป่าใต้ทะเล” ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกต่อสังคมในการมีส่วนร่วมและมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูนิเวศน์ ในเมืองพัทยา

โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล รักษาระบบนิเวศน์และความสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็กกลางทะเล โดยทุกๆ ปีได้รับการตอบรับจากกลุ่มประมงพื้น บ้านนาเกลือเป็นอย่างดี ทั้งนี้บริษัทฯ เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อระบบสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ช่วยให้พนักงานในเครือได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ และมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้ว พนักงานยังได้ รับรู้ถึงความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมแรง ซึ่งเป็นพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในแก่ชุมชนอีกทางด้วย

หน่วยงานสนับสนุน