กลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจ

1

กลยุทธ์เพิ่มความเติบโต

ลงทุนและพัฒนาขยายเครือข่ายโรงแรมและรีสอร์ทที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม

2

กลยุทธ์การเพิ่มผลตอบแทน

ปรับปรุงพัฒนาทรัพย์สินที่ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง และพิจารณาขายทรัพย์สินเพื่อรับรู้มูลค่าตลาด เพิ่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทน

3

กลยุทธ์เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

สร้างปัจจัยสนับสนุนความมั่นคง และความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการบริหารงานด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ การเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นที่ทักษะในการทำงาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความรู้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ และการมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง