กลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจ

1

กลยุทธ์เพิ่มความเติบโต

มุ่งเน้นการเติบโตของเครือข่ายโรงแรมและรีสอร์ทในตลาดที่มีศักยภาพทั้งกลุ่มโรงแรมและสถานที่ตั้ง

2

กลยุทธ์การเพิ่มผลตอบแทน

มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ผู้ถือหุ้น โดยการปรับปรุงพัฒนาทรัพย์สินที่ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง การพิจารณาขายทรัพย์สินเพื่อรับรู้มูลค่าตลาด และการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม

3

กลยุทธ์เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

สร้างปัจจัยสนับสนุนความมั่นคง และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย การบริหารงานด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ การเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นที่ทักษะในการทำงาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจ และการมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง