กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น เพื่อช่วยในเรื่องการกำกับดูแลการดำเนินงาน และการบริหารงาน ให้มีมาตรฐานในแนวทางที่ถูกต้อง โปร่งใส อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังต่อไปนี้

  1. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ
  2. มีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี