เลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน: นายสุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง

คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี และกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
  2. พิจารณาแผนพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ในกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลง)
  3. พิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ และพิจารณานโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างผลตอบแทนพนักงาน ได้แก่ นโยบายและงบประมาณการปรับผลตอบแทนประจำปี การจ่ายเงินรางวัล (โบนัส) ประจำปี
  4. พิจารณาการจัดสรร การให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงาน (ESOP) ในส่วนที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ

วาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี