เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล: นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
  2. พิจารณา และสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น
  3. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
  4. นำเสนอนโยบาย และแนวปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ และพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  5. ประเมินผลงาน และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  6. สนับสนุนการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจ ข้อบังคับ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี