วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจการพัฒนาและลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและอาเซียน

พันธกิจ

ขยายเครือข่ายโรงแรมที่มีคุณภาพในประเทศไทยและอาเซียน ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น และเกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

ค่านิยมองค์กร

Erawan’s Spice

System

บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ไม่ยึดติดกับตัวบุคคล

People

บุคลากรที่มีทักษะและความชำนาญ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

Information

ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอและทันสมัย สำหรับการบริหารและตัดสินใจ

Culture

วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สนับสนุนความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

Environment

เป็นสมาชิกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย