วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจการพัฒนาและลงทุน
ในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและอาเซียน

พันธกิจ

ขยายเครือข่ายโรงแรมที่มีคุณภาพในประเทศไทยและอาเซียน
ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น
และเกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

ค่านิยมองค์กร "ERAWAN’s SPICE"

System

บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ไม่ยึดติดกับตัวบุคคล

People

บุคลากรที่มีทักษะและความชำนาญ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

Information

ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอและทันสมัย สำหรับการบริหารและตัดสินใจ

Culture

วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สนับสนุนความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

Environment

เป็นสมาชิกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

1

เพิ่มการเติบโต

มุ่งเน้นการเติบโตในตลาดที่มีศักยภาพทั้งกลุ่มโรงแรมและสถานที่ตั้ง

2

เพิ่มผลตอบแทน

มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ผู้ถือหุ้น

3

มุ่งเน้นการเติบโตที่ยั่งยืน

สร้างปัจจัยสนับสนุนความมั่นคง และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน