รางวัลและการยอมรับ

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2562 "ดีมาก"

โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR Report) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ตลท. เเละ ก.ล.ต.

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 “ดีมาก”

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้รับการรับรอง เป็น 1 ใน 100 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100) และมีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 “ดีมาก”

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้รับการรับรอง เป็น 1 ใน 100 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100) และมีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2560 “ดีมาก”

โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR Report) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ตลท. และ ก.ล.ต.

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 “ดีมาก”

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้รับการรับรอง เป็น 1 ใน 100 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100) และมีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2559 “ดีมาก”

โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR Report) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ตลท. และ ก.ล.ต.

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 “ยอดเยี่ยม”

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น

โครงการ: SET Awards 2016

“ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม” สำหรับองค์กรที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท/ปี

โครงการ: Thailand Corporate Excellence Awards and SMEs Excellence Awards 2016 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล “ดีมาก” ปี 2558 (“Very Good”)

โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้รับการรับรอง เป็น 1 ใน 100 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 “ยอดเยี่ยม”

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เป็น 1 ในบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล “บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์”

โครงการ: SET Awards 2015

การประเมินสูงสุดในระดับ 4 (Certified)

เป็น 1 ใน 19 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับการประเมินสูงสุดในระดับ 4 (Certified) ด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption progress indicator) โครงการการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน ของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล “ดีเยี่ยม” ปี 2557 (Very Good)

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล “ดีเยี่ยม” ปี 2557 (Very Good) โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 “ยอดเยี่ยม”

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

เป็นบริษัทที่มีกระบวนการในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่ดี และได้รับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มาหชน) “ERAWAN” รับรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2556

ERAWAN รับรางวัล CSRI Recognition ประเภท Most Improved CSR ประจำปี 2556 ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่หน่วยงานที่มุ่งมั่นและพัฒนาการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้รับรางวัล "บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเลิศ ปี 2556"

โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ได้รับรางวัลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 "ดีเยี่ยม"

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556

บมจ. ดิเอราวัณ กรุ๊ป รับรางวัล “Asia’s Outstanding Company on Corporate Governance” จากงาน 9th Corporate Governance Asia Annual Recognition Awards 2556 The Best of Asia.

In addition, Mrs.Kamonwan Wipulakorn, the President was named as ‘Corporate Director Recognition Awards’ in the event of the 4th Corporate Governance Asia Annual Recognition Awards 2013 The Best of Asia นอกจากนี้คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ยังได้รับรางวัลAsian Corporate Director Recognition Awards จากงาน 4thAsian Corporate Director Recognition Awards 2013

โดยทั้งสองรางวัลจัดโดย Corporate Governance Asia วารสารชั้นนำด้านธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมแมริออท รีสอร์ทเวิดล์มนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ทั้ง 2 รางวัลที่ได้รับเป็นผลจากการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนและ นักวิเคราะห์ จากสถาบันชั้นนำทั่วโลกที่ลงทุนในตลาดทุนเอเชียในด้านต่างๆ ได้แก่ สถานะทางการเงิน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการเปิดเผยข้อมูล

ดิเอราวัณ กรุ๊ป รับสองรางวัล จากงาน 3rd Asian Excellence Recognition Awards 2013

ซึ่งจัดโดย Corporate Governance Asia วารสารชั้นนำด้านธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย ที่ฮ่องกง

ได้รับรางวัล "บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเลิศ ปี 2555"

โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ได้รับรางวัลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 "ดีเยี่ยม"

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 'ธรรมมาภิบาลดีเด่นประจำปี 2555'

จากวารสาร Corporate Governance Asia

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 "ดีเยี่ยม"

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554

"บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเลิศ ปี 2554"

เป็น 1 ในบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล "รายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น" ปี 2554,

โครงการ SET Awards 2011

ได้รับรางวัล "บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเลิศ ปี 2554"

โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ได้รับรางวัลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 "ดีเยี่ยม-สมควรเป็นตัวอย่าง"

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553

ได้รับรางวัล "บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเลิศ ปี 2553"

โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์”

โครงการ SET Awards 2010

เป็น 1 ใน 2 บริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล "รายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น"

โครงการ SET Awards 2010

ได้รับรางวัล "บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ปี 2552"

โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 “ดีเยี่ยม”

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

เป็น 1 ใน 3 บริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล “บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์”

โครงการ SET Awards 2009

ได้รับรางวัล “บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีมาก ปี 2551”

โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 “ดีเยี่ยม”

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551

จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 “ดีมาก”

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550

ได้รับรางวัล “คณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น” 2549/50

โครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี

ได้รับรางวัลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 “ดี”

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549

ได้รับรางวัล “บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีมาก ปี 2549

โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

อื่น ๆ

ประกาศเกียรติคุณการใช้ซอฟแวร์ไทย

Calendar Awards 2009

ปฏิทิน Thailand, The Land of Smiles ประจำปี 2552 ของบริษัทฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สุริยศศิธร – ชนิดปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภททั่วไป

Calendar Awards 2008

Erawan Preserves the Royal passages calendar receives Suriya Sasidhorn Award
The Erawan Group PLC, receive the Suriya Sasidhorn award for the Thai art and culture -preservation-themed table calendar, organize by Public Relations Society of Thailand. The Royal Passages calendar, Art advisor by Assistant Professor Sone Simatrang and Photographer by Nitikorn Kaivixian showcase 12 images from 9 temples nationwide will tell stories about the elephants and Gods which have high cultural value.

Calendar Awards 2007

ปี 2550 ปฏิทิน ดิ เอราวัณ รักษ์ช้าง ประจำปี 2550 ของบริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชย สุริยศศิธร – ชนิดปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภททั่วไป

Finance Asia.com: Asia's best managed companies: Thailand