โครงการอนุรักษ์ช้างไทย

“ช้าง” สัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความเป็นไทยที่ทั่วโลกรับรู้ เมืองไทยเราถือว่าช้าง เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย มาเป็นระยะแวลายาวนาน ปัจจุบันจำนวนช้างไทยได้ลดลงไปอย่างรวดเร็ว ตามความเปลี่ยนแปลงไปของโลก สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งของการลดจำนวนลงของช้าง คือ การเข้าไปบุกรุกพื้นที่ซึ่งมีช้างอยู่อาศัยของมนุษย์ และการจับช้างมาทำงานเร่ร่อนอยู่ในเมืองใหญ่ การเปลี่ยนแปลงไปของวรจรชีวิตนี้ เป็นเหตุทำให้ช้าง มีความเสี่ยงในการประสบอุบัติเหตุสูงขึ้น และไม่อยู่ในสภาพที่จะมีความพร้อมในการผสมพันธุ์ จึงทำให้จำนวนประชากรช้างลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานและอนุรักษ์ช้างไทย เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

ดิ เอราวัณ รักษ์ช้าง "ปลูกป่าให้ช้าง"

ปี 2557

บริษัทฯ จัดกิจกรรมปลูกป่าให้ช้างปีที่ 5 เมื่อวันที่ 26-27 กรกฏาคม 2557 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา .บ้านกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยมีพนักงานและครอบครัวพนักงานบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ร่วมกันปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารช้างในพื้นที่ 2 ไร่ และสร้างฝายชลอน้ำ เพิ่มความสมบูรณ์คืนผืนป่า ในจุดต้นน้ำลำสนธิ ซึ่งไหลออกไปยังแม่น้ำป่าสัก กิจกรรมครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่อาสาสมัครพนักงานและครอบครัว ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

กิจกรรมที่ผ่านมา

เมื่อ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดกิจกรรมเพื่อช้าง และเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยการทำโป่งเทียมเพื่อเสริมแร่ธาตุที่จำเป็นให้แก่ช้างและสัตว์ป่า และสร้างฝายกักกันน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื่นให้แก่พื้นป่า โดยกิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่4 ด้วยการร่วมแรงกันของพนักงานและครอบครัว

เมื่อ 13-14 ตุลาคม 2555 บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดกิจกรรมเพื่อช้าง และเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยการทำโป่งเทียมเพื่อเสริมแร่ธาตุที่จำเป็นให้แก่ช้างและสัตว์ป่า และสร้างฝายกักกันน้ำ เพื่อสร้างความ ชุ่มชื่นให้แก่พื้นป่า โดยกิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่3 ด้วยการร่วมแรงกันของพนักงานและครอบครัว

เพื่อความต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรมได้มากขึ้น บริษัทฯ ยังคงจัดกิจกรรมปลูกป่าให้ช้าง ในพื้นที่เดิม คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 3-4 กันยายน 2554

ในวันแรก กิจกรรมเป็นการทำโป่งเทียมเพื่อเสริมแร่ธาตุที่จำเป็นให้แก่สัตว์ป่า และปลูกต้นกล้วยป่า ให้เป็นอาหารช้าง และในวันที่สอง อาสาสมัคร-พนักงานได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำป่าสัก

เงินทุนในการจัดกิจกรรมในปีนี้ นอกเหนือจากเงินสนับสนุนของบริษัทฯแล้ว ยังมีเงิน รายได้จากการจัดกิจกรรม ขายต้นไม้ การประมูลขายของตัวอย่างต้นแบบของโรงแรมในเครือ และรายได้จากการแสดงของพนักงาน (The Erawan Got Talent)

ปี 2553 นี้บริษัทฯ จัดกิจกรรมปลูกป่าให้ช้าง เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงภาวะวิกฤตโลกร้อน และปัญหาการลดลงของพื้นที่สีเขียว ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การร่วมกันปลูกป่านอกจาก จะได้ช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวแล้วยังได้ช่วยสร้างป่าอันเป็นที่อยู่ของช้างควบคู่ไปด้วย นับเป็นกิจกรรมที่ได้ประโยชน์ 2 ทาง โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ

(1) ช่วงการจัดหารายได้ 30 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2553 ด้วยการจำหน่ายกระเป๋าผ้า Let’s protect The Elephant และจำหน่ายต้นไม้ ผักสวนครัว ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สัญจรในอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้รักการปลูกต้นไม้ และเพื่อหารายได้ซื้อกล้าไม้จำนวน 1,000 ต้น

(2) ช่วงกิจกรรม ปลูกป่าให้ช้าง จำนวน 1,000 ต้น เพื่อสร้างความอุดมสมบรูณ์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 18-19 กันยายน 2553 ซึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาเป็นป่าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ นำช้าง กลับคืน สู่ป่าแล้วจำนวน 24 ตัว

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับนุน 113,415 บาท จากการจำหน่ายภาพถ่ายและโปสการด์ ในนิทรรศการ Thailand, The Land of Smiles แก่ คุณโซไลดา ซาวาลา ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้าง จ.ลำปาง

บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป สนับสนุนโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ช้างไทยบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากการจำหน่ายภาพช้างไทยที่จัดแสดง ในงาน “The Elephant Photography Exhibition by The Erawan Gallery” นิทรรศการที่รวบรวมภาพถ่ายช้าง มอบแก่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสถาบันคชบาลแห่งชาติ โครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการ “ดิ เอราวัณ รักษ์ช้าง” ในการร่วมรณรงค์อนุรักษ์และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของช้างไทย

บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ปมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย สานต่อโครงการช่วยเหลือช้างเร่ร่อน บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดินหน้าให้การสนับสนุนการอนุรักษ์ช้างไทยต่อเนื่อง หลังประสบความสำเร็จจากการจัดโครงการนำร่อง “The Elephant Photography Exhibition by The Erawan Gallery” นิทรรศการที่รวบรวมภาพถ่ายช้างขาว-ดำ เพื่อ ระดมทุนจากการจำหน่ายภาพช้างไทยที่นำมาจัดแสดง สมทบทุนสนับสนุนโครงการสาธารณะที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ช้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “ดิ เอราวัณ รักษ์ช้าง” โดยบริษัท ได้นำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งมอบสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย ในโครงการ ให้ความช่วยเหลือช้างเร่ร่อน โดยมีนายกสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย เป็นตัวแทนรับมอบ

3 มกราคม 2549 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับนุน 100,000 บาท แก่ คุณโซไลดา ซาวาลา ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้าง จ.ลำปาง โดยหารายได้จากการจัดจำหน่ายนิทรรศการศิลป “ช้างเอราวัณ 333” ณ ลานโปรโมชั่น อมรินทรพลาซ่า