เอราวัณ อนุรักษ์ทะเลไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการก็เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเล และเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารให้กับสัตว์ทะเลซึ่งจะเป็นการช่วยขยายพันธุ์สัตว์น้ำนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยส่งเสริมการทำประมงพื้นบ้านอีกด้วย

อ่านต่อ

โครงการขยะแลกไข่

โครงการขยะแลกไข่จะจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ 2 เดือน ตั้งแต่ปี 2551 และร่วมกันลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกด้วยการแถมไข่ 1 ใบ เมื่อนำถุงผ้ามาใส่ไข่

อ่านต่อ

Let’s Green Project

Let’s Green เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับพนักงาน ผู้เช่าพื้นที่ภายในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ มี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการร่วมใจใช้ซ้ำ คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และโครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาพที่ใช้ในการรณรงค์บางส่วนได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่ม Green Peace ซึ่งจะนำไปติดไว้ตามส่วนต่างๆ ของอาคาร เช่น ประตูลิฟต์โดยสาร ห้องน้ำภายในอาคาร เป็นต้น

อ่านต่อ