กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัท และชุมชนทั่วไป ประกอบด้วย

ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงแรมในเครือ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยออกจากอาคารโดยมีการตรวจเช็ควัดค่าน้ำเสียก่อนปล่อย ตามขั้นตอนปฎิบัติอย่างสม่ำเสมอ

ลดผลกระทบจากการก่อสร้าง
ลดผลกระทบจากการก่อสร้าง

การก่อสร้างโรงแรมเมอเคียว ไอบิส กรุงเทพฯ สุขุมวิท24 ติดตั้งฝอยละอองน้ำ เพื่อลดปริมาณฝุ่นที่ปล่อยสู่อากาศ และปฎิบัติตามขั้นตอนการลดฝุ่น เศษดิน ที่ปล่อยสู่ท้องถนน