เป็นกิจกรรมนำขยะมาแลกไข่ ในอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ร่วมกับ บริษัท สถานีรีไซเคิลวงศ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ จำกัด ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะในอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์และอาคารใกล้เคียง อีกทั้งส่งเสริมให้กลุ่มลูกค้า คู่ค้าพนักงาน และบุคคลทั่วไป สร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะ ปริมาณขยะที่คัดแยกเฉลี่ยเดือนละ 3 ตัน