Let’s Green Project

< กลับ

ในปีนี้ 2553 จะเน้นการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เช่าภายในอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ และผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังบรรยาย เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบ ร่วมกัน อันนำไปสู่การ "ลดการใช้ - ลดการทิ้ง" โดยเนื้อหาจะเน้นเรื่องรอบตัวสามารถนำไปใช้ได้จริง วันที่ 10 มิถุนายน 2553 จัดสัมนาร่วมกับฝ่ายรักษา สำนักงานเขตคลองเตย

31 พฤษภาคม 2554 จัดสัมนาร่วมกับบริษัทวงษ์พาณิชย์กรุ๊ป เรื่อง การคัดแยกอย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ

เพื่อร่วมรณรงค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ได้จัดสัมมนาให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และมีประสิทธิผลแก่ผู้เช่าภายในอาคาร และบุคคลทั่วไป ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ โดยมี ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานวงษ์พาณิชย์กรุ๊ป ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลที่ประสบความสำเร็จที่สุดในเมืองไทย ซึ่งเป็นที่สนใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เป็นอย่างมาก