โครงการขยะแลกไข่

< กลับ

โครงการขยะแลกไข่

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท พงษ์พาณิชย์ จำกัด ดำเนินโครงการขยะแลกไข่ ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการรอบบ้านน่ามอง เพื่อรับแลกสิ่งของชำรุด ไม่ต้องการใช้งาน หรือเหลือใช้ที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ มาแลกไข่ เพื่อสนับสนุนโครงการลดภาวะโลกร้อนและปัญหาพลังงาน วิกฤตการณ์น้ำมันแพง กิจกรรมจัดเพื่อสาธารณประโยชน์ 2 ทาง

เปลี่ยนสิ่งของชำรุด - ของเหลือใช้ มาแลกเป็นไข่ไก่ เพื่อลดขยะ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการคัดแยกขยะ เพื่อนำมารีไซเคิลในลำดับถัดไป

โดยประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ นำของเหลือใช้ มาแลกไข่ ณ ชั้น B1 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ โดยมีพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนใกล้เคียง ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมาก หลายบริษัทในอาคารมีการทำ 5 ส. จึงมีขยะและของเหลือใช้ คัดแยกแล้วจำนวนถึงครั้งละประมาณ 8- 9 ตัน หากนับเป็นจำนวนเงินในการหมุนเวียนเปลี่ยนขยะแลกเป็นไข่ไก่ จะมีมูลค่ากว่า 60,000 บาท ต่อครั้งโดยโครงการขยะแลกไข่จะจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ 2 เดือน ตั้งแต่ปี 2551 และร่วมกันลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกด้วยการแถมไข่ 1 ใบ เมื่อนำถุงผ้ามาใส่ไข่

โดยในปี 2554 ได้ปรับปรุงเพิ่มกิจกรรม ขยะแลกไข่ เป็นประจำจากทุกๆ 2 เดือน เป็นทุกวันพฤหัสที่ 1 ของเดือน

น้ำหนักของขยะคัดแยกที่นำออกจากอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ปี 2555-2559