กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัท และชุมชนทั่วไป ประกอบด้วย

โครงการตู้เปิดจินตนาการ

เพื่อสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ที่โรงแรมฮ็อป อินน์ เปิดดำเนินการ โครงการ “ตู้เปิดจินตนาการ” เป็นตู้ที่มีทั้งหนังสือค้นคว้า นิทานภาพ ของเล่นพัฒนาทักษะ รวมถึงคู่มือสื่อการสอนสำหรับคุณครู เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากการเล่น เปิดจินตนาการของเด็ก โดยมอบให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดละ 5 โรงเรียน

อ่านต่อ

โครงการ HOP Learning Center (HLC)

เป็นโครงการที่บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ทำงานร่วมกับ INDA (International Program in Design and Architecture) ซึ่งเป็นหลักสูตรภาควิชาสถาปัตยกรรม ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงของกลุ่มนิสิตให้สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมา สร้างสรรค์ออกแบบ สร้างอาคารเรียนรู้รูปลักษณ์ใหม่ให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดต่างๆ ปีละ 1 แห่ง

อ่านต่อ

โครงการ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป 30 ปี เติมฝัน 30 โรงเรียน

โครงการ “ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป 30 ปี เติมฝัน 30 โรงเรียน” จัดขึ้นในวาระที่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจครบรอบ 30 ปี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2555 นี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 30 โรงเรียน โดยมุ่งเน้นเรื่องการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมให้กับเยาวชนเป็นหลัก และ เพื่อฉลองความสำเร็จที่บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด

อ่านต่อ