โครงการตั้งแต่ ปี 2551 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ เล็งเห็นว่าแท็กซี่มีความสำคัญเป็นประตูด่านแรกในการต้อนรับนักท่องเที่ยว มีส่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ โดยมีแท็กซี่ผู้เข้าร่วมอบรมไปแล้วกว่า 1,000 คน และเปิดสอนภาษาจีน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์

เป้าหมายในการดำเนินงาน