โครงการตู้เปิดจินตนาการ เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ให้ความสำคัญ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพของเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงจัดตั้งโครงการตู้เปิดจินตนาการ เพื่อให้การสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

แนวทางดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ที่โรงแรมฮ็อป อินน์ เปิดดำเนินการ โครงการ “ตู้เปิดจินตนาการ” เป็นตู้ที่มีทั้งหนังสือค้นคว้า
นิทานภาพ ของเล่นพัฒนาทักษะ รวมถึงคู่มือสื่อการสอนสำหรับคุณครู เพื่อส่งเสริมให้เรียนรู้จากการเล่น
เปิดจินตนาการของเด็ก โดยมอบให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดละ 5 โรงเรียน

เพื่อสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ที่โรงแรมฮ็อป อินน์ เปิดดำเนินการ โครงการ “ตู้เปิดจินตนาการ” เป็นตู้ที่มีทั้งหนังสือค้นคว้า นิทานภาพ ของเล่นพัฒนาทักษะ รวมถึงคู่มือสื่อการสอนสำหรับคุณครู เพื่อส่งเสริมให้เรียนรู้จากการเล่น เปิดจินตนาการของเด็ก โดยมอบให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดละ 5 โรงเรียน

จำนวนโรงเรียนในแต่ละปีที่เราให้การสนับสนุน