เป็นโครงการที่บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ทำงานร่วมกับ INDA (International Program in Design and Architecture) ซึ่งเป็นหลักสูตรภาควิชา สถาปัตยกรรม ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงของกลุ่มนิสิตให้สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมา สร้างสรรค์ออกแบบ สร้างอาคารเรียนรู้รูปลักษณ์ใหม่ให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดต่างๆ ปีละ 1 แห่ง เป้าหมายการดำเนินงาน

เป้าหมายการดำเนินงาน

เพื่อสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนที่ขาดแคลน ทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ และพื้นที่ทั่วไป

เพื่อสนับสนุนการศึกษาภาคสนามของนักศึกษาภาควิชาออกแบบสถาปัตยกรรม INDA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนวทางงการดำเนินงาน

เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ของเยาวชนให้น่าสนใจเพื่อเปิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ

แนวทางการดำเนินงาน

ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนร่วมกับคณะนักศึกษา INDA เพื่อคัดเลือกโรงเรียน

ร่วมปรึกษาหารือเรื่องรูปแบบอาคาร การออกแบบ การก่อสร้าง ก่อนคณะนักศึกษาเข้าพื้นที่ทำงานร่วมกับโรงเรียนและชุมชน

ส่งมอบอาคาร รวมถึงหนังสือและสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ให้แก่โรงเรียน

ติดตามผลการใช้ประโยชน์ของอาคาร ดูแลซ่อมแซมให้อาคารอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

รายชื่อ HOP Learning Center

  • HOP Learning Center#5 มอบให้โรงเรียนวัดวังหิน จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • HOP Learning Center#4 มอบให้โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ จังหวัดตาก
  • HOP Learning Center#3 มอบให้โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก จังหวัดหนองคาย
  • HOP Learning Center#2 มอบให้โรงเรียนบ้านพุประดู่ จังหวัดกาญจนบุรี
  • HOP Learning Center#1 โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ จังหวัดเพชรบุรี