กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัท และชุมชนทั่วไป ประกอบด้วย

การจัดอบรม
การจัดอบรม

 

การสำรวจ
การสำรวจ