โครงการ HOP Learning Center (HLC)

< กลับ

เป็นโครงการที่บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ทำงานร่วมกับ INDA (International Program in Design and Architecture) ซึ่งเป็นหลักสูตรภาควิชาสถาปัตยกรรม ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงของกลุ่มนิสิตให้สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมา สร้างสรรค์ออกแบบ สร้างอาคารเรียนรู้รูปลักษณ์ใหม่ให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดต่างๆ ปีละ 1 แห่ง เป้าหมายการดำเนินงาน

เป้าหมายการดำเนินงาน
  1. เพื่อสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนที่ขาดแคลน ทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ และพื้นที่ทั่วไป
  2. เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ของเยาวชนให้น่าสนใจเพื่อเปิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ
  3. เพื่อสนับสนุนการศึกษาภาคสนามของนักศึกษาภาควิชาออกแบบสถาปัตยกรรม INDA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนวทางการดำเนินงาน
แนวทางการดำเนินงาน
  1. ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนร่วมกับคณะนักศึกษา INDA เพื่อคัดเลือกโรงเรียน
  2. ร่วมปรึกษาหารือเรื่องรูปแบบอาคาร การออกแบบ การก่อสร้าง ก่อนคณะนักศึกษาเข้าพื้นที่ทำงานร่วมกับโรงเรียนและชุมชน
  3. ส่งมอบอาคาร รวมถึงหนังสือและสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ให้แก่โรงเรียน
  4. ติดตามผลการใช้ประโยชน์ของอาคาร ดูแลซ่อมแซมให้อาคารอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ส่งมอบ HOP Learning Center แห่งที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช

21 สิงหาคม 2560

HOP Learning Center อาคารเอนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้แห่งที่ 5 ในปีนี้สร้างขึ้นที่โรงเรียนวัดวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโครงการทำงานร่วมกับคณะสภาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (INDA -International Program in Design and Architecture) เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษา และสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยมีนางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทนส่งมอบอาคาร HOP Learning Center

กิจกรรมที่ผ่านมา

30 ตุลาคม 2559 นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบอาคาร HOP LEARNING CENTER แห่งที่ 4 โดยมีนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นตัวแทนรับมอบ

HOP Learning Center มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นพื้นที่เอนกประสงค์ ที่เด็กๆ และคุณครูได้ใช้เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นพื้นที่ ที่คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ด้วย โดยอาคารออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยกลุ่มนักศึกษา INDA และ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนในการก่อสร้าง โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่ ดิ เอราวัณ จะก่อสร้างปีละ 1 โรงเรียน และมีการติดตามประเมินผลทุกปี เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ HOP LEARNING CENTER เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อยู่เสมอ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 นาย ..... ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเอนกประสงค์ HOP Learning Center ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยมีนางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ รศ.ดร.สก็อต เดรก ตัวแทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (INDA) ร่วมส่งมอบอาคาร HOP Learning Center
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเอนกประสงค์ HOP Learning Center ณ โรงเรียนบ้านพุประดู่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ รศ.ดร.สก็อต เดรก ตัวแทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (INDA) ร่วมส่งมอบอาคาร HOP Learning Center
วันที่ 24 สิงหาคม 2556 คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ HOP Learning Center แห่งแรกให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี