The Welcome Guide to Thailand Project

บริษัทร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในด้านทักษาะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับแท็กซี่และสามล้อ อีกทั้งยังเพิ่มเติมความรู้เรื่องบริการที่ดีในฐานะเจ้าบ้าน เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าโดยกำหนดเป็นโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม Welcome guide to Thailand และได้ดำเนินการมาแล้ว ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวน 22 ครั้ง

อ่านต่อ

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปปฏิทิน

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปปฏิทิน ซึ่งได้รับผลตอบรับดี โดยโครงการนี้ได้รับพิจารณารางวัลจาก สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

อ่านต่อ