The Welcome Guide to Thailand Project

< กลับ

Welcome Guide to Thailand #28

16 ธันวาคม 2559

ส่งท้ายสิ้นปี 2559 ด้วยโครงการสอนภาษาแก่แท็กซี่ ครั้งที่ 28 ในวันที่ 16 ธันวาคม ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซค์ โดยมี ผอ. ยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรพูดในหัวข้อ “อัพเดตสถานการณ์การท่องเที่ยวประเทศไทย” ก่อนเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ กับอาจารย์ปฏิมา วงศ์ไทยเจริญ ในครั้งนี้มี Mr. Fedric ผู้จัดการโรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซค์ มาแสดงเป็นนักท่องเที่ยวรับเชิญสร้างความคุ้นเคยในการพูดภาษาอังกฤษให้กับแท็กซี่ด้วยเช่นกัน

กิจกรรมที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้จัดโครงการสอนภาษาอังกฤษแก่แท๊กซี่เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมไอบิส นานา โดยมี มิสเตอร์ อีริค เทแมนส์ (Eric Taymans) เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความคุ้นเคยและกล้าพูดคุยกับชาวต่างชาติให้มากยิ่งขึ้น การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นที่ชื่นชอบแก่แท๊กซี่ที่ได้สละเวลาทำงานแต่สร้างโอกาสเพิ่มเติมความรู้เพิ่อนำไปใช้ในอาชีพของแท๊กซี่ที่ดีต่อไป

โครงการสอนภาษาต่างชาติแก่แท๊กซี่ โดย บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เปิดคอร์สสอนภาษาจีนกลางตามคำเรียกร้องเป็นเวลา 2 วัน ปัจจุบันมีปริมาณนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศจำนวนมากขึ้บริษัทฯ ได้เชิญเจ้าของภาษา Miss Wanya มาสอนภาษาจีนกลางสำหรับสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับความสนใจจากแท๊กซี่อย่างมากมาย

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Welcome Guide to Thailand ครั้งที่ 21 เป็น กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษโดยไม่คิดมูลค่าใดๆให้แก่คนขับรถแท็กซี่ ณ โรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ โดยในครั้งนี้เป็นการยกระดับการเรียนภาษาอังกฤษด้วยการเรียนกับอาจารย์ต่างชาติ MR. ERIC TAYMAN เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสำเนียงและ เพิ่มความกล้าในการพูดกับชาวต่างชาติให้มากยิ่งขึ้น

โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่แท๊กซี่ โดยบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 20 ในวันที่ 1 มีนาคม 2557 ณ การท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อมุ่งหวังพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศให้ดียิ่งขึ้น

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้แก่สมาชิกแท็กซี่ท่าอากาศยานดอนเมือง ในโครงการ Welcome Guide to Thailand ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 โดยมี นาวาอากาศโท ทรงศักดิ์ ทองแท่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นประธานเปิดการอบรม และมีคุณยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องความสำคัญและบทบาทของแท็กซี่ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ และคุณปฏิมา วงศ์ไทยเจริญ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้แก่แท๊กซี่ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษในโครงการ Welcome Guide to Thailand ครั้งที่18ให้แก่แท็กซี่ประจำท่าอากาศยานดอนเมืองโดยมี คุณศศิอาภา สุคนธ-รัตน์ อดีตผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มอินโดจีน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องความสำคัญและบทบาทของแท็กซี่ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ และคุณปฏิมา วงศ์ไทยเจริญ จากสถาบันภาษา Language @ Clickสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่แท๊กซี่ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษในโครงการ Welcome Guide to Thailand ครั้งที่ 17 ให้แก่สมาชิกแท็กซี่ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556โดยมีคุณยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องความสำคัญและบทบาทของแท็กซี่ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ และคุณปรีชา แสงขจาย จากสมาคมมัคคุเทศน์อาชีพแห่งประเทศไทยให้ความรู้เรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในกรุงเทพฯ และ สุดท้ายคุณปฏิมา วงศ์ไทยเจริญ จากสถาบันภาษา Language @ Click สอนภาษาอังกฤษให้แก่แท๊กซี่ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

โครงการ Welcome Guide to Thailand เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 17 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาทิผู้ขับขี่รถสามล้อ รถแท็กซี่ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และสุดท้ายเพื่อสร้างทัศนคติในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้แก่ผู้มีอาชีพขับรถแท็กซี่ เพื่อให้ตระหนักว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2556 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษภายใต้โครงการ Welcome Guide to Thailand ให้แก่สมาชิกแท็กซี่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยมีคุณยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องความสำคัญและบทบาทของแท็กซี่ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ แล คุณปฏิมา วงศ์ไทยเจริญ จากสถาบันภาษา Language @ Click สอนภาษาอังกฤษให้แก่แท๊กซี่ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

โครงการ Welcome Guide to Thailand เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 16 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาทิผู้ขับขี่รถสามล้อ รถแท็กซี่ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และสุดท้ายเพื่อสร้างทัศนคติในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้แก่ผู้มีอาชีพขับรถแท็กซี่ เพื่อให้ตระหนักว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2555 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้แก่สมาชิกแท็กซี่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายใต้โครงการ Welcome Guide to Thailand โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนในส่วนแรก มีคุณยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการ กองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องความสำคัญและบทบาทของแท็กซี่ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ และ ในช่วงที่ 2 คุณปฏิมา วงศ์ไทยเจริญ อาจารย์จากสถาบันภาษา Language @ Click สอนภาษาอังกฤษให้แก่แท๊กซี่ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

โครงการ Welcome Guide to Thailand ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาทิผู้ขับขี่รถสามล้อ รถแท็กซี่ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และสุดท้ายเพื่อสร้างทัศนคติในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้แก่ผู้มีอาชีพขับรถแท็กซี่ เพื่อให้ตระหนักว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

8 กันยายน 2555 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้แก่สมาชิกแท็กซี่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายใต้โครงการ Welcome Guide to Thailand โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนในส่วนแรก มีคุณยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการ กองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องความสำคัญและบทบาทของแท็กซี่ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ และ ในช่วงที่ 2 คุณปฏิมา วงศ์ไทยเจริญ อาจารย์จากสถาบันภาษา Language @ Click สอนภาษาอังกฤษให้แก่แท๊กซี่ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

โครงการ Welcome Guide to Thailand เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบันเป็นครั้งที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาทิผู้ขับขี่รถสามล้อ รถแท็กซี่ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และสุดท้ายเพื่อสร้างทัศนคติในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้แก่ผู้มีอาชีพขับรถแท็กซี่ เพื่อให้ตระหนักว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายอิทธพล บุญอารีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับ กมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จัดอบรมภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อ 14 และ 21 มีนาคม 2555 ภายใต้โครงการ Welcome guide to Thailand ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
24 กันยายน 2554 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดสัมนาสอนภาษาอังกฤษให้แก่กลุ่มสมาชิกแท๊กซี่สุวรรณภูมิ ในโครงการ Welcome Guide to Thailand ครั้งที่ 10 โดยการสัมมนา แบ่งเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรก มีคุณปรีชา แสงขะจาย มัคคุเทศก์อาวุโสกิตติมศักดิ์ จาก สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย สอนเทคนิคการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว และ ปฏิมา วงศ์ไทยเจริญ อาจารย์จากสถาบันภาษา Language @ Click สอนภาษาอังกฤษให้แก่แท๊กซี่ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

โครงการสอนภาษาอังกกฤให้กับแท็กซี่ ครั้งที่ 9 ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากส่วนงานอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากการประสานงานส่วนบริหารระบบขนส่งสาธารณะ โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ในการเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้กับผู้เข้าอบรม อาจารย์ ชาติชาย เทพแปง ผอ.สำนักงานส่งเสริมการประชุมนานาชาติ วิทยากรท่านแรก ได้กล่าวถึงความสำคัญและบทบาทของแท็กซี่ที่มีต่อ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ และยังเสริมด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพให้กับผู้เข้าอบรม

คุณปัญญภัทร เลิศสำราญเริงรมย์ วิทยากรท่านที่สอง ที่ได้เพิ่มเติมความรู้แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำพร้อมทั้งประวัติศาสตร์ต่างๆ ให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่ และการบรรยายสุดท้ายของช่วงบ่ายที่สร้างความสนุกสนาน ให้กับผู้เข้าสัมมนา กับหัวข้อ เรียนรู้คำศัพท์ ต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยอาจารย์ปฏิมา วงษ์ไทย เจริญ จากสถาบันสอนภาษา Language @ Click และในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการสัมมนา ทั้งสิ้น จำนวน 51 ท่าน ขอขอบพระคุณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในการเอื้อเฟื้อสถานที่และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้

Welcome guide to Thailand ครั้งที่ 8 จัดขึ้น ณ โรงแรม ไอบิส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ยังคงเป็นโครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ขับขี่แท็กซี่ และสามล้อ โดยครั้งนี้ ทางโครงการได้เพิ่มเนื้อหาความรู้ ความสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา และแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญ เพื่อเป็นความรู้และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว พร้อมไปกับการประกอบอาชีพของผู้ขับขี่ทุกท่าน โดยมีคุณปฏิมา วงษ์ไทยเจริญ จากสถาบันสอนภาษา L@C (language @ click) และคุณเพลินพิศ สุขสุคนธ์ มัคคุเทศก์อิสระ วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ หลังเสร็จสิ้นการอบรม ได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก โดยมี คุณกมลวรรณ วิปุลากร รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป มาเยี่ยมชมกิจกรรมในครั้งนี้

โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวครั้งที่ 7 จัดขึ้นที่โรงแรมไอบิสนานา วันที่ 2 ตุลาคม 2553 เป็นครั้งที่ 7 บริษัทฯ มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการแท๊กซี่ มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์สุจริต ดูแลนักท่องเที่ยวเสมือนเป็นคนในครอบครัว เพื่อสร้างความประทับใจ ทัศนคติที่ดี ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้แก่ประเทศโดยตรง หลักสูตรการสอนได้ปรับเปลี่ยน โดยเน้นเรียนรู้เรื่องราวจากแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากขึ้น การเรียนภาษาต้องเกิดจากการฝึกฝนอยู่เสมอ บริษัทฯ ได้ทำซีดีแจกเพื่อฝึกฝนด้วยตนเองสริมอีกทางด้วย

โครงการเสริมทักษะภาษา พัฒนาการบริการ แก่ผู้ขับขี่รถสาธารณะ แท็กซี่-สามล้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและการให้บริการต่างๆ เพื่อให้เกิดความประทับใจ เมื่อต้องให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทย

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง จากปี 2551 -2552 รวมทั้งหมด 6 ครั้ง โดยได้ปรับปรุงคู่มือให้ดูง่ายสะดวกใช้ ซึ่งโครงการครั้งที่ 6 จัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2552 ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) สนับสนุนการสอนโดยวิทยากรชาวต่างชาติที่มีความสามารถในการถ่ายทอดมาดำเนินการสอน สร้างความพึงพอใจและเป็นที่ประทับใจของผู้เข้าอบรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินโครงการในปี 2553 ต่อไป แท็กซี่ส่วนบุคคลใด หรือสหกรณ์แท็กซี่ใดที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรม ในโครงการ Welcome guide to Thailand ติดต่อได้ที่ คุณทิพานันท์ โทรศัพท์ 02-2574588 ต่อ 217

The 7th English program for taxi drivers, which aim to welcome tourists, held at Ibis Nana hotel on October 2, 2010. Apart from the main objective to improve English communication skill of taxi drivers, the program also focuses on ethics morality and tourists care as a family to create the impression and a positive attitude to tourists which will eventually boost tourism to the country.

Course has changed from the original, this time the course emphasis on learning English from the major tourist attractions. In addition to the knowledge of English it can also point out the value of historical and ancient monuments to Thai. At the end of the training , the company contributed a self practice English CD to the participants because language learning will effective from practice regularly.

โครงการสอนทักษะภาษาอังกฤษแก่แท๊กซี่ สามล้อ ยังคงจัดต่อเนื่องในปี 2552 ทุกๆ 3 เดือน ครั้ง และบริษัทได้พัฒนาปรับปรุงเนื้อหาการสอน เพื่อให้ตรงความต้องการของแท๊กซี่ และสามล้อ

ในครั้งนี้มีการจัดสาธิตเหตการณ์สมมติ ให้แท๊กซี่ โดยเชิญตัวแทนจากโรงแรมไอบิส ซึ่งหนึ่งในธุรกิจบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป มาเป็นแขกรับเชิญ

Starbuck สาขาเพลินจิต เซ็นเตอร์ ร่วมสนันสนุนโครงการด้วยกาแฟและของว่าง ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบแก่แท๊กซี่ที่มาสัมนาในครั้งนี้

วิทยากรจาก คุณรพีพัฒน์ เกษโกศล ตัวแทนจากกองการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

วิทยากรคุณ ไชยยงค์ เจริญวงศ์ ตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หัวข้อ ความสำคัญของแท๊กซี่กับการท่องเที่ยวไทย

วิทยากรคุณ จิรารัตน์ มีงาม ตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หัวข้อ ความสำคัญของแท๊กซี่กับการท่องเที่ยวไทย

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์พิบูลย์ ปทุมวัน จากสถาบันสอนภาษา Language @ click

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ชาวต่างชาติ ด้วยการเพิ่มพูนทักษะ ภาษา อีกทั้งเสริมสร้างทัศนคติการให้บริการอันน่าประทับใจแก่ผู้ประกอบอาชีพสามล้อ แท๊กซี่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 2 เดือนครั้ง โดยคัดสรรวิทยากรสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยากรเจ้าการท่องเที่ยวฯ ตำรวจท่องเที่ยว อาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีเคล็ดลับการบริการต่างๆ และจัดทำคู่มือมอบให้แก่แท๊กซี่ สามล้อ สามารถนำไปใช้งานได้จริง Welcome Guide to Thailand ทำการจัดสัมนาภายใน ครึ่ง วัน อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์