บริษัทฯ บริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2561

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

/

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2560

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2559

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2558

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2557

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2556

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2555

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2554

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2553

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2552

บริษัทฯ บริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมธุรกิจ เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมา พัฒนาระบบควบคุมภายใน และมีกลไกการตรวจสอบที่ดีและเหมาะสม การดำเนินงานคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โครงสร้างคณะกรรมการ กลไกการกำกับดูแล การบริหารงาน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความรับผิดชอบ ในเรื่องต่างๆ ได้ดี ซึ่งนอกจากจะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่ดี ของ OECD (Organization for Economic Cooperating and Development) และ ASEAN CG Scorecard แล้ว บริษัทฯ ได้ศึกษา และนำแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศนำมาปฏิบัติ อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อช่วยกำกับดูแล การบริหารจัดการในแต่ละเรื่องให้ละเอียดมากขึ้น ตลอดจน การกำหนดโครงสร้างกรรมการซึ่งมีกรรมการอิสระร้อยละ 36.36 และในการกำกับดูแลเรื่องบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (Nominating and Corporate Governance Committee (NCG)) เพื่อกำหนดนโยบาย และทบทวน แนวปฏิบัติที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรฐานการจัดการที่ดีและนำไปปฏิบัติจริง อย่างเป็นรูปธรรม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้กำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็น แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์ และ เป็นบริษัทที่มีกระบวนการในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่ดี โดยเป็น 1 ในบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินสูงสุดในระดับ 4 (Certified) ด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Progress Indicator) ตามโครงการประเมินระดับการพัฒนา ความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน โดยสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และในปี 2558, ปี 2560 และปี 2561 ได้รับประกาศเกียรติคุณว่าเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG100) โดยสถาบันไทยพัฒน์ และ ก.ล.ต.

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานเข้าใจการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ครอบครัวพนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขัน รัฐ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คอยติดตามและสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมิน ผลงานประจำปีของพนักงาน