เพื่อให้ธุรกิจดำรงอยู่อย่างยั่งยืน ดิ เอราวัณ กรุ๊ป คำนึงถึงผลจากกระบวนการทำงานที่สร้างผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบใน 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เราจึงศึกษากระบวนการในบริษัทตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อวิเคราะห์เชื่อมโยง และระบุผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างคุณภาพและความสมดุลที่ดีในการลงทุนพัฒนาและขยายการเติบโตแก่ทุกฝ่ายไปพร้อมกัน

ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจโดยความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) และนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ

การออกแบบและการก่อสร้าง

การตลาดและการขาย

การบริหารและการจัดการ

การบริหารสินทรัพย์

การพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า

ผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยได้ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุม 8 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) พนักงาน (2) ลูกค้า (3) พันธมิตรธุรกิจ (4) คู่ค้า (5) ผู้ถือหุ้น/เจ้าหนี้ (6) หน่วยงานภาครัฐ (7) ชุมชน (8) สิ่งแวดล้อม โดยได้มีการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ และนำความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้ยั่งยืน


การจัดลำดับความสำคัญและการระบุประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “ความสำเร็จต้องมาพร้อมด้วยคุณธรรม” การสร้างมูลค่าทางธุรกิจ จึงต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดประเด็นที่สำคัญเพื่อความยั่งยืนดังนี้

  1. การวิเคราะห์ประเด็นด้านความยั่งยืน
    บริษัทฯ นำความสนใจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจมาวิเคราะห์สรุปประเด็นด้านความยั่งยืน
  2. การจัดลำดับความสำคัญ
    นำประเด็นด้านความยั่งยืน มาพิจารณาโดยวิเคราะห์จากผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อคัดกรองประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยเรียงประเด็นสำคัญตามลำดับ
  3. การทวนสอบ
    บริษัทฯ นำความสนใจ คณะทำงานเพื่อความยั่งยืนดำเนินการทวนสอบความครบถ้วน ของประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร แล้วนำเสนอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะผู้บริหารร่วมกันพิจารณาทวนสอบการจัดลำดับความสำคัญและอนุมัติประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเพื่อนำไปจัดทำแผนงานเพื่อดำเนินการต่อไป