บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยการประกอบธุรกิจการลงทุน พัฒนา และบริหารโรงแรมนั้นอาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตั้งแต่ ลูกค้า พนักงาน หน่วยงานภาครัฐ พันธมิตรธุรกิจ คู่ค้า นักลงทุน เจ้าหนี้ สังคมและชุมชน รวมถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้สร้างทั้งผลกระทบเชิงบวก เช่น การสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและการจ้างงานในชุมชน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เติบโต แต่ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ได้สร้างผลกระทบเชิงลบด้วยเหมือนกัน เช่น การก่อให้เกิดขยะและของเสีย การใช้พลังงานเกินความจำเป็น

บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยการตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) และนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี และมุ่งดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

  1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
  2. กำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และมีจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก
  3. มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน
  4. ยึดหลักการดำเนินงานโดยการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและไม่แบ่งแยก
  5. สร้างการมีส่วนร่วมและการตระหนักรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ และโรงแรมในเครือทุกแห่ง และมุ่งเน้นการนำแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้ในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าทุกส่วนอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเป็นส่วนหนึ่งในทุกกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม