รศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ

รศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ตําแหน่ง
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง

28 เมษายน 2561

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ปี)

2 ปี

วุฒิการศึกษา
  • Ph.D. Economics, University Of Maryland at college Park, United states
  • M. A. Economics, University Of Maryland at college Park, United states
  • M. Sc. Economics and Finance, University Of Warwick, United Kingdom
  • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
  • DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 151/2018
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ.อื่นในตลาดหลักทรัพย์
  • ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • 2559 - 2560 ที่ปรึกษาและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)