นายเพชร ไกรนุกูล

นายเพชร ไกรนุกูล

กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่

ตําแหน่ง
  • กรรมการ
  • กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่ (แต่งตั้งเมื่อ 1 มกราคม 2561)
วันที่ดำรงตำแหน่ง

1 มิถุนายน 2557

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ปี)

5 ปี

วุฒิการศึกษา
  • Master of Business Administration (Finance), University of South Alabama, Alabama, U.S.A.
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
  • DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 101/2008