นายกษมา บุณยคุปต์

นายกษมา บุณยคุปต์

กรรมการ

ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • ประธาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
วันที่ดำรงตำแหน่ง

28 เมษายน 2561

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

2 ปี

วุฒิการศึกษา
 • Master of Business Administration (International Business), University of Bridgeport, Connecticut, U.S.A
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธนาคาร คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
 • DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 49/2004
 • DSR : Corporate Governance and Social Responsibility รุ่นที่ 1 /2007
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ.อื่นในตลาดหลักทรัพย์
 • ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็ม บี เค
 • เม.ย. 2561 - มิ.ย. 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็ม บี เค
 • 2557 - 2560 ที่ปรึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
 • 2557 - 2559 กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เซ็น คอร์ปอเรชั่น
 • 2557 – 2559 กรรมการ คณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป บมจ. การบินไทย