นายสุพล วัธนเวคิน

นายสุพล วัธนเวคิน

กรรมการ

ตําแหน่ง
 • กรรมการ
 • ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
วันที่ดำรงตำแหน่ง

4 พฤศจิกายน 2547

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ปี)

15 ปี

วุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
 • Boards that Make a Difference (BMD) (10/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • สัมมนา Cyber Resilience Leadership Workshop “Mission in Action” (2019) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Bangkok FinTech Fair 2019 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 : An Industry Wake-up Call ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Chairman Dinner (2018) หัวข้อ “Social Responsibilities in Action” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Chairman Dinner (2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Family Business Club Event (3/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • สัมมนา SET 100 ผนึกกำลังประชารัฐ (2016) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Risk Management Program for Corporate Leader (RCL 3/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • CG Forum 4/2015 – Thailand CG Forum “Governance as a Driving Force for Business Sustainability” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • CG Forum 2/2014 Corporate Governance in the Perspective of Investors ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Chairman Forum 1/2013 Meeting the AEC Challenge : Role of the Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • CG Forum 3/2013 Conflict of Interest : Fighting Abusive RPT สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • Chairman Forum 2/2013 บทบาทของประธานกรรมการในการส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การปฏิรูปสถาบันการเงินไทย : จากปัจจุบันสู่อนาคต (Special Seminar 1/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • The 5th SEACEN / ABAC / ABA / PECC Public Private Dialogue for the Asia Pacific Region (2009) The South East Asia Central Bank Research and Training Center ประเทศมาเลเซีย
 • การสัมมนาเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (2007) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Leadership, Strategic Growth and Change (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Organizing and Managing Strategic Alliances for Success and Profit (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certification Program (DCP 76/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Accreditation Program (DAP 56/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Orchestrating Winning Performance (2005) IMD International ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • Board & CEO Assessment (2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • The Role of the Chairman Program (RCP 1/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์
 • พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน
 • 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน
 • 2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน
 • 2546 - 2562 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน