บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบ่งการบริหารโรงแรมในเครือออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 1. การบริหารโดยบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์โรงแรม

  บริษัทฯ จะดำเนินการคัดเลือกบริษัทผู้บริหารโรงแรม ที่เป็นองค์กรชั้นนำมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ มีประสบการณ์ มีเครือข่ายทางการตลาดกว้างขวาง และมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยการคัดเลือกแบรนด์ (Brand) จะพิจารณาจากความชำนาญของบริษัทผู้บริหาร และความเหมาะสมต่อทรัพย์สินเป็นหลัก

  บริษัทผู้บริหารโรงแรม
  Luxury


  Midscale
 2. การบริหารโดยบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์โรงแรมของบุคคลภายนอกในรูปแบบของการแฟรน์ไชส์

  บริษัทฯ ดำเนินการคัดเลือกแบรนด์ที่จะทำการแฟรนไชส์จากบริษัทเจ้าของแบรนด์โรงแรมที่เป็นองค์กรชั้นนำ มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ มีการดำเนอนงานที่เป็นระบบและทำการคัดเลือกแบรนด์โดยคำนึงถึงชื่อเสียง ความกว้างขวางของเครือข่ายทางการตลาดและความเหมาะสมของต่อทรัพย์สินเป็นหลัก ซึ่งแบรนด์ที่บริษัทฯ ไดัรับสิทธิให้ใช้อยู่ภายใต้การบริหารของกลุ่ม ACCOR ทั้งหมด ประกอบด้วยแบรนด์ Mercure ibis style ibis

 3. การบริหารโดยบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ

  บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาแบรนด์ของบริษัท ภายใต้ชื่อ HOP INN เพื่อนำมาประกอบการพัฒนาทรัพย์สิน และได้ใช้แบรนด์นี้ในการบริหารงานโรงแรมโดยคำนึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นสำคัญ