นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงวิธีการที่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา”) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการลานจอดรถยนต์ของเราแก่ท่าน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่านซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ของท่าน เช่น หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ หมายเลขรถยนต์ (Vehicle Identification Number)ยี่ห้อ รุ่น สี และปีของรถยนต์
  • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือ ข้อมูลภาพและเสียงที่ถูกบันทึกในพื้นที่ของเรา รวมถึงวันและเวลาที่ท่านเข้าหรือออกจุดให้บริการจอดรถยนต์ หรือข้อมูลค่าบริการจอดรถยนต์ของท่าน

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้ท่านเข้าใช้บริการลานจอดรถยนต์
  • เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน
  • เพื่อความปลอดภัย และเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเรา
  • เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ หรือสินค้าและบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น
  • เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่ได้มอบหมายอำนาจให้แก่เรา
  • เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราตามที่จำเป็น เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรม การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
  • เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องลูกค้ารายอื่นหรือบุคคลอื่นในพื้นที่ของเรา
  • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของผู้อื่น แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่เราต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญา และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เราร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านได้ (เช่น ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าใช้ลานจอดรถยนต์ของเรา)

3. ระยะเวลาในการที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลหรือหน่วยงานใดบ้าง

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง บริษัทในกลุ่ม บริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่ม พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผู้บังคับใช้กฎหมาย

กรุณาดูรายชื่อบริษัทในกลุ่มของเราที่ https://www.theerawan.com/th/about/business_structure;

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าประเทศไทย ทั้งนี้ เราจะทำให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศนั้นได้ดำเนินการตามขั้นตอนและ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการโอนข้อมูลดังกล่าว

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือ ขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการใช้ เก็บรวบรวม หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากเราอาศัยความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่เรา ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ และท่านยังมีสิทธิขอให้เราเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่เรา นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านรู้สึกว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

7. ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ที่

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 6 เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 66 (0) 2257-4588
โทรสาร: 66 (0) 2257-4577
www.theerawan.com

รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้ ทางอีเมล dpo@theerawan.com


ฉบับเดือนตุลาคม2563