คณะกรรมการด้านความยั่งยืน

ประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ๋เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการด้านความยั่งยืน

 • วางกลยุทธ์และกำหนดนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัดสำคัญขององค์กร และงบประมาณด้านความยั่งยืน โดยคำนึงถึงความคิดเห็นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • กำหนดประเด็นสาคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ผลักดันการดำเนินงาน พัฒนากระบวนการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานของบริษัท ให้ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของพนักงานและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กำหนดให้การดำเนินงานโดยยึดหลักความยั่งยืนบรรจุอยู่ใน KPIs ของแต่ละแผนก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา รวบรวม กระบวนการทำงาน และวิเคราะห์ เพื่อบูรณาการกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร
 • ร่างเป้าหมาย ประเด็นด้านความยั่งยืน และแผนงาน โครงการเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ
 • สร้างและสนับสนุนให้ทุกแผนกมีส่วนร่วมในประเด็นด้านความยั่งยืน
 • ติดตามการดำเนินการและรวบรวมข้อมูลรายงานความยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ

คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วยตัวแทนจากสายงานต่างๆร่วมกันทำงานเพื่อผลักดันการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทให้เกิดประสิทธิผลตามนโยบายที่วางไว้ โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 • ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงานและกระบวนการพัฒนา รวมถึงร่างนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการด้านการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 • ติดตามตรวจสอบความคืบหน้า ให้คำปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • สร้างการตระหนักรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานทั่วทั้งองค์กรและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • รวบรวมและสรุปข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กรประจำปี