การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ธุรกิจโรงแรมนั้นต้องอำนวยความสะดวกสบายและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ซึ่งต้องใช้ทรัพยากร และพลังงานเป็นจำนวนมาก สิ่งเหล่านี้ ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งขยะและน้ำเสียซึ่งมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุหลักในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์โลกร้อนที่เป็นวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโลก

บริษัท ตระหนักดีถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และความสำคัญในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงกำหนดให้โรงแรมในเครือทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบเชิงลบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ให้หลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยรอบธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้หลักการ 3R Reduce, Recycle, Reuse เป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้เรามีทรัพยากรไว้ใช้อนาคตและปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรทุกคนให้ใช้ทรัพยากรประกอบอย่างรับผิดชอบโดยมีการสื่อสารให้ทุกคนรับทราบเข้าใจในนโยบายและนำไปปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

บริษัทสนับสนุนและออกแบบกิจกรรมสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี การคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย