ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: ERW-W2 เริ่มซื้อขาย 27 พฤษภาคม 2554

รับหลักทรัพย์ รับหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ชื่อบริษัท : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ERW) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ERW-W2 ตลาดรอง : SET วันที่เริ่มทำการซื้อขาย : 27 พ.ค. 2554 จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี : 224,477,528 ยน อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : : 1 : 1 หุ้นสามัญใหม่) ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 2.80 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี 7 เดือนนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกวันที่ 18 พ.ค.54 ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย) : 0.00 วันใช้สิทธิครั้งแรก : 17 ธ.ค. 2556 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 17 ธ.ค. 2556 หมายเหตุ : กำหนดการใช้สิทธิ ERW-W2 เพียงครั้งเดียว คือ วันที่ 17 ธ.ค. 2556 ______________________________________________________________________