แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ที่ ERW 050/กม.ส.032/2554 9 มิถุนายน 2554 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การขยายงาน 5 ปี ระหว่างปี 2554 - 2558 ดังนี้ 1.นาย กษมา บุณยคุปต์ จากเดิม ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 2.นาง กมลวรรณ วิปุลากร จากเดิม ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ทั้งนี้ยังคงรักษาการในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 3.นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ เป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน โดยมีผลในวันที่ 1 สิงหาคม 2554 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นาย กษมา บุณยคุปต์) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ______________________________________________________________________