แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5) วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 02 ธ.ค. 2557 ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หุ้นสามัญ เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (ESOP) จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 8,977,220 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 3.10 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 24 พ.ย. 2557 ถึงวันที่ 28 พ.ย. 2557 จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 1,560,790 จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 7,416,430 สรุปผลรวม รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 8,977,220 รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 1,560,790 รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 7,416,430 จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท) : 4,838,449.00 ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) : 0.00 รายละเอียดค่าใช้จ่าย : - จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท) : 4,838,449.00 ___________________________________________________________________________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นางกมลวรรณ วิปุลากร ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดกาใหญ่ ______________________________________________________________________ แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5) วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 02 ธ.ค. 2557 ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หุ้นสามัญ เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (ESOP) จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 2,748,420 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 3.00 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 24 พ.ย. 2557 ถึงวันที่ 28 พ.ย. 2557 จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 95,000 จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 2,653,420 สรุปผลรวม รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 2,748,420 รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 95,000 รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 2,653,420 จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท) : 285,000.00 ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) : 0.00 รายละเอียดค่าใช้จ่าย : - จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท) : 285,000.00 ___________________________________________________________________________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นางกมลวรรณ วิปุลากร ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการใหญ่ ______________________________________________________________________ แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5) วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 02 ธ.ค. 2557 ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หุ้นสามัญ เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (ESOP) จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 777,510 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 2.90 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 24 พ.ย. 2557 ถึงวันที่ 28 พ.ย. 2557 จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 30,000 จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 747,510 สรุปผลรวม รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 777,510 รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 30,000 รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 747,510 จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท) : 87,000.00 ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) : 0.00 รายละเอียดค่าใช้จ่าย : - จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท) : 87,000.00 ___________________________________________________________________________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นางกมลวรรณ วิปุลากร ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการใหญ่ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้