บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้องตามกฎหมายยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาพร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลทั้งภายใน และภายนอก คณะกรรมการกำหนดนโยบายธุรกิจ และกลไกในการกำกับดูแลการบริหารที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความรับผิดชอบตามมาตรฐานที่ดีและได้รับการยอมรับ ภายใต้ปรัชญาการทำธุรกิจว่า “ความสำเร็จต้องมาพร้อมด้วยคุณธรรม” การกำหนดเป้าหมายให้ได้มาซึ่งความสำเร็จด้วยความไม่ประมาท คำนึงถึงศักยภาพ และการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมไม่เบียดเบียนสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้สอดแทรกอยู่ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร หลักบรรษัทภิบาลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำมารวมไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบับนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานในการร่วมกันขับเคลื่อนปัจจัยสู่ความสำเร็จตามที่คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ