หุ้นยั่งยืน “ระดับ A” SET ESG Rating ปี 2566
หุ้นยั่งยืน “ระดับ A” SET ESG Rating ปี 2566

ได้รับการจัดเป็นหุ้นยั่งยืนระดับ A โดย SET ESG Rating ปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลระดับ “ดีเลิศ” ปี 2566
เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลระดับ “ดีเลิศ” ปี 2566

ERW ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ปี 2566 “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Best CEO สาขาการท่องเที่ยวและสันทนาการ โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Awards for Listed Companies 2022-2023)
Best CEO สาขาการท่องเที่ยวและสันทนาการ โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Awards for Listed Companies 2022-2023)

Best CFO สาขาการท่องเที่ยวและสันทนาการ โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน  (IAA Awards for Listed Companies 2022-2023)
Best CFO สาขาการท่องเที่ยวและสันทนาการ โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Awards for Listed Companies 2022-2023)

Outstanding IR สาขาการท่องเที่ยวและสันทนาการ โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน  (IAA Awards for Listed Companies 2022-2023)
Outstanding IR สาขาการท่องเที่ยวและสันทนาการ โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Awards for Listed Companies 2022-2023)

ผลการประเมินคุณภาพ AGM Checklist ปี 2566 ระดับ “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง” 100 คะแนนเต็ม
ผลการประเมินคุณภาพ AGM Checklist ปี 2566 ระดับ “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง” 100 คะแนนเต็ม

ISO 14001:2015
ISO 14001:2015

Green Hotel
Green Hotel

Thailand Sustainable Event Management Standard Certificate
Thailand Sustainable Event Management Standard Certificate

มาตรฐานการบริหารการจัดการอย่างยั่งยืน