การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 “ดีมาก”

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2563 "ดีมาก"

โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR Report) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ตลท. เเละ ก.ล.ต.

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 “ดีมาก”

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

“Thailand’s Top Corporate Brand ” หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ ปี 2563 โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลท. และสื่อในเครือผู้จัดการ

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2562 "ดีมาก"

โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR Report) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ตลท. เเละ ก.ล.ต.

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 “ดีมาก”

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น

โครงการ: SET Awards 2562

“Thailand’s Top Corporate Brand ” หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ ปี 2562 โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลท. และสื่อในเครือผู้จัดการ