ดิ เอราวัณ ยึดมั่นในความโปร่งใส ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกที่ดีควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะความสามารถให้กับบุคลากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลในทุกกระบวนการทำงาน เราส่งเสริมพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบธุรกิจบริษัทและสังคมโดยรวม