เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์


SET Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2566
Quarterly Meeting: ไตรมาส 4 ปี 2566
SET Opportunity Day ไตรมาส 3 ปี 2566
Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2566
SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2566
Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2566
SET Opportunity Day ไตรมาส 1 ปี 2566
Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566