เกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและกรรมการล่วงหน้า

เอกสาร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เท่านั้น (เปิดรับลงทะเบียนเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น.)

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตามที่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญโปรดแจ้งเลขานุการบริษัททราบที่ CompanySecretary@TheErawan.com ภายใน 30 วัน หลังการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้