แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ล่วงหน้า)

เอกสาร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท แกรนด์ บอลรูม โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป (เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ตามที่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญโปรดแจ้งเลขานุการบริษัท ทราบที่ CompanySecretary@TheErawan.com ภายใน 30 วัน หลังการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้