เกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและกรรมการล่วงหน้า

เอกสาร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น (เปิดรับลงทะเบียนเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น.)

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ตามที่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญโปรดแจ้งเลขานุการบริษัท ทราบที่ CompanySecretary@TheErawan.com ภายใน 30 วัน หลังการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้