เกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและกรรมการล่วงหน้า

เอกสาร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป (เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น.)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ตามที่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญโปรดแจ้งเลขานุการบริษัท ทราบที่ CompanySecretary@TheErawan.com ภายใน 30 วัน หลังการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้