รายได้จากการดำเนินกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไร และอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา

(หน่วย: ล้านบาท)