Better Planet: Enhance eco-efficiency in construction and operation.
การดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินธุรกิจโรงแรม

บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารธุรกิจโรงแรมที่หลายหลาย ซึ่งมีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน แต่ทุกแบรนด์โรงแรมต่างแสดงเจตนารมณ์ที่จะมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับศูนย์ ในปี พ.ศ. 2593 โดยใช้การบริหารจัดการพลังงาน การจัดการน้ำ การจัดการขยะของเสียให้มีประสิทธิภาพ และการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแนวปฏิบัติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ดี การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายนั้น งบประมาณในการลงทุน ประสิทธิภาพ และความคุ้มทุน ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาการลงทุนที่เหมาะสมและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย ในการลดผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินธุรกิจโรงแรม

ในปี 2565 โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัน กรุงเทพ นำร่องในการทวนสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก ส่วนโรงแรมกลุ่มอื่นๆ อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและทำการทวนสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน โอกาสถัดไป