* สายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืนของ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป โดยตรง และเป็นสายงานที่ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้บริหารระดับสูง พนักงานระดับปฏิบัติการ หน่วยธุรกิจของโรงแรมทุกแห่ง

คณะกรรมการด้านความยั่งยืน

ประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ๋เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการด้านความยั่งยืน

 • วางกลยุทธ์และกำหนดนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัดสำคัญขององค์กร และงบประมาณด้านความยั่งยืน โดยคำนึงถึงความคิดเห็นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • กำหนดประเด็นสาคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ผลักดันการดำเนินงาน พัฒนากระบวนการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานของบริษัท ให้ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของพนักงานและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กำหนดให้การดำเนินงานโดยยึดหลักความยั่งยืนบรรจุอยู่ใน KPIs ของแต่ละแผนก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา รวบรวม กระบวนการทำงาน และวิเคราะห์ เพื่อบูรณาการกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร
 • ร่างเป้าหมาย ประเด็นด้านความยั่งยืน และแผนงาน โครงการเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ
 • สร้างและสนับสนุนให้ทุกแผนกมีส่วนร่วมในประเด็นด้านความยั่งยืน
 • ติดตามการดำเนินการและรวบรวมข้อมูลรายงานความยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ

คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและคำนึงถึงการลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนการก่อสร้างและการดำเนินการตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยมีแนวทางในการจัดการดังนี้

 • ปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอนุรักษ์ และปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • มุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สนับสนุนภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทฯเข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงสร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าโดยให้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องถือปฏิบัติ
 • พัฒนา ปรับปรุง และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง