นายยูเซฟ อิล คัมริ
ประธานคณะกรรมการ
นายยูเซฟ อิล คัมริ
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็ญพันธุ์
เลขานุการ
นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็ญพันธุ์
 • ผู้บริหารสายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
นายนวรัตน์ ธรรมสุวรรณ
กรรมการ
นายนวรัตน์ ธรรมสุวรรณ
 • ผู้บริหารสายพัฒนาโครงการและบำรุงรักษาทรัพย์สิน บริหารต้นทุน และสนับสนุนกลาง
นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
กรรมการ
นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
 • ผู้บริหารสายตรวจสอบภายในและสายเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล
นางสาวแสงจันทร์ โอฬารฤทธินันท์
กรรมการ
นางสาวแสงจันทร์ โอฬารฤทธินันท์
 • ผู้บริหารสายทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุวิมล โรจน์กังสดาล
กรรมการ
นางสาวสุวิมล โรจน์กังสดาล
 • ผู้บริหารสายบริหารความเสี่ยง
นางสาวพลอย อรัณยกานนท์
กรรมการ
นางสาวพลอย อรัณยกานนท์
 • ผู้บริหารสายบริหารธุรกิจโรงแรม
นายเผ่าพันธุ์ วีระกุล
กรรมการ
นายเผ่าพันธุ์ วีระกุล
 • ผู้บริหารสายพัฒนาธุรกิจ
นายเซบาสเตียน เฟรเดริก ซาลมอน
กรรมการ
นายเซบาสเตียน เฟรเดริก ซาลมอน
 • ผู้บริหารสายปฏิบัติการโรงแรม
นางสาวนลินี กฤษฎาวิวัฒน์
กรรมการ
นางสาวนลินี กฤษฎาวิวัฒน์
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบริหารธุรกิจโรงแรม บจ. เอราวัณ ฮ็อป อินน์
นางสาวพิชานันท์ บุญพร้อมกุล
กรรมการ
นางสาวพิชานันท์ บุญพร้อมกุล
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานพัฒนาธุรกิจโรงแรม บจ. เอราวัณ ฮ็อป อินน์

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2567)

Sustainability Committee

Consists of representatives of executives from various departments With the President as Chairman of the Board

Roles and responsibilities

 • To consider policies, strategies, frameworks, approve targets and goals and material sustainability issues relating to business operations and corporate sustainability development to set up an appropriate operational standard that corresponding to business direction and expectation of stakeholders.
 • To govern, monitor, assess and evaluate and review sustainability development performances that align with evaluation and assessment from regulators as well as domestic and international sustainability-related standards and frameworks. In addition, the Committee shall promote collaboration and partnership in sustainability network to develop and elevate the corporate sustainability practices across value chain.
 • To raise employee awareness and engagement and cultivate understanding and culture of sustainability to be in the same direction as well as embed sustainability practices in usual business operations. The Committee shall provide advice and promote both resources and human capital to effectively drive these matters to employees at all level corporate-wide.
 • To summary sustainability performances and propose to the Executive Committee and/or the Board of Directors for acknowledgement and/or approval at least once a year.

SD Working Team Responsibility

 • Study, compile and analyze work processes to integrate work processes in accordance with the corporate sustainability goals.
 • Draft goals, sustainability issues and project plans for submission to the Committee. Approve.
 • Build and encourage participation in all departments in sustainability issues.
 • Follow up on the implementation and collect information on the sustainability report. To present to the committee.