วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

เป็นผู้นำธุรกิจการพัฒนาและลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและอาเซียน

ขยายเครือข่ายโรงแรมที่มีคุณภาพในประเทศไทยและอาเซียน ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น และเกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

ค่านิยมองค์กร

Erawan's spice

System

บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ไม่ยึดติดกับตัวบุคคล

People

บุคลากรที่มีทักษะและความชำนาญ มุ่งมั่น ที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

Information

ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอและ ทันสมัย สำหรับการบริหารและตัดสินใจ

Culture

วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สนับสนุนความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

Environment

เป็นสมาชิกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

1
เพิ่มการเติบโต

มุ่งเน้นการเติบโตในตลาดที่มีศักยภาพทั้งกลุ่มโรงแรมและสถานที่ตั้ง

2
เพิ่มผลตอบแทน

มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ผู้ถือหุ้น

3
มุ่งเน้นการเติบโตที่ยั่งยืน

สร้างปัจจัยสนับสนุนความมั่นคง และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน