อัพเดทล่าสุด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)

รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไตรมาส 1 ปี 2567

Quarterly Meeting

Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2567

เอกสารย้อนหลัง


งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไตรมาส 1 ปี 2567