อัพเดทล่าสุด

งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)

รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไตรมาส 4 ปี 2566

Quarterly Meeting

Quarterly Meeting: ไตรมาส 4 ปี 2566

เอกสารย้อนหลัง


งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไตรมาส 4 ปี 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไตรมาส 3 ปี 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไตรมาส 2 ปี 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไตรมาส 1 ปี 2566