อัพเดทล่าสุด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไตรมาส 2 ปี 2564

สรุปข้อมูลสำคัญ

สรุปข้อมูลสำคัญ ไตรมาส 2 ปี 2564

Quarterly Meeting

Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2564

เอกสารย้อนหลัง


งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไตรมาส 2 ปี 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไตรมาส 1 ปี 2564
สรุปข้อมูลสำคัญ ไตรมาส 2 ปี 2564