นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ บริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้น จากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ กำหนด ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
มติรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต