นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ บริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบท่ีอาจเกิดขึ้น จากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ้งบริษัทฯ กำหนด ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
มติรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต