ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ณ วันที่ 09/03/2564)
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
11,852
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
61.32
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 12/05/2564)
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
10,772
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
77.62

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนของหุ้น (%)
1. บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด 348,157,797 13.83
2. นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน 346,779,878 13.77
3. นางวรรณสมร วรรณเมธี 149,757,004 5.95
4. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 91,316,036 3.63
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 87,070,081 3.46
6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 81,220,000 3.23
7. PAN ASIA ASSETS LIMITED 73,000,000 2.90
8. นาย สุพล วัธนเวคิน 66,235,502 2.63
9. นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ 66,200,000 2.63
10. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 60,000,000 2.38