หลักการ

คณะกรรมการควรประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งเพศ อายุ มีความรู้ และ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น การเงิน เศรษฐกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ การตลาด การบริการ การท่องเที่ยว กฎหมาย และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตลอดจนอนุมัติแผนยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน ทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ และสนับสนุนให้มีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

คุณสมบัติกรรมการบริษัท
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน